تایین محل کسب برای دست فروشان توسط شهرداری:


یک سری افراد با اجاره زمین های خود به شهرداری امکان کسب دائم برای دست فروشان ایجاد میکنند.


توضیح کلی:


هرروز دست فروشان با مراجعه ب شهرداری منطقه مورد استقرار خود میتوانند ازمحل های کسب خود اگاه شوند ودرپایان هرروزدرصد تایین شده از درامد روزانه خود ب شهرداری منطقه بدهند ک شهرداری آن رابه عنوان بخشی ازپول احاره زمین به مالک بپردازد.


نتایج:

  1. ایجاد محل کسب برای دست فروشان
  2. جلوگیری ازسد معبرعموم
  3. ایجاد درامدروزانه بدون استرس برای دست فروشان
  4. اجاره زمینهای بدون استفاده وایجاد درامد برای مالکین زمین


برچست ها :